Adatvédelmi szabályzat Autó Gyulai - Autó és motorkereskedés

+36 1 256 0036

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Gyulai Autószerviz Kft., mint adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket valamint a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Gyulai Autószerviz Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenység megfelel a jelen tájékoztatóban és az Információs önrendelkezési és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Info tv.), valamint az EU 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletében (továbbiakban: GDPR) meghatározott elvárásoknak.

A Gyulai Autószerviz Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Gyulai Autószerviz Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1.     Az adatkezelő adatai

Cégnév: GYULAI AUTÓSZERVIZ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-961749

Székhely: 1173 Budapest, 511. utca 4. – 512. utca 3.

Adószám: 23357169-2-42

Telefon: +36 1 256 00 36

E-mail: info@autogyulai.hu

Az adatkezelő képviselője: Gyulai Tamás Cégvezető

2.     Az adatkezelés célja:

Minden személyes adatot az alábbi táblázatban konkrétan meghatározott célból kezelünk, ezeket a célokat nem kapcsoljuk össze egymással, csak ha az érintett ehhez egyértelmű hozzájárulását adja.

AdatokCél(ok)Címzett(ek)
Azonosító és elérhetőségi adatok: név, e-mail cím, telefonszám, postacímKapcsolatfelvétel, kommunikáció és kérések teljesítése, hírlevél fel- és leiratkozásGyulai Autószerviz Kft.
Érdekes modell adataiKérés teljesítése
Lízing / finanszírozás iránti érdeklődésKérés teljesítése
Tényleges jármű adatai, VIN, első regisztráció dátuma, regisztrációs szám / rendszám, futásteljesítmény, jármű leadásának dátuma/időpontja, felvétel dátuma/időpontja, szerviz típusa, csereautóSzerviz kérés teljesítése
Érdeklődés típusaKapcsolat felvételi kérés teljesítése
Azonosító és elérhetőségi adatok: név, telefonszámTeljesítés nyomon követése
Jogszabályban meghatározott személyes adatok, melyek a kapcsolattartáshoz, személyazonosításhoz és ügyfélátvilágításhoz szükséges szükségesek. (vezetéknév, keresztnév, születési adatok, személyazonosító okmány adatai, munkahely adatok).
A finanszírozási/lízing szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükséges adatok.A követelés érvényesítése során keletkezett adatok.
Az érintettet terhelő adókötelezettségek teljesítéséhez, állami támogatások jogszerűségének megállpításához szükséges adatok.Adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok.
Panaszkezeléshez szükséges adatok.
Finanszírozási / lízing szolgáltatásokhoz, (mint kapcsolattartás, ajánlatkérés, szerződéskötés, elszámolás) kapcsolódó kérések teljesítése érdekében.

CIB Lízing Zrt.
1027 Budapest, Medves utca 4-14.

MKB Euroleasing Zrt.
1134 Budapest, Lőportár utca 24.

Merkantil Bank Zrt.
1051 Budapest, József Attila utca 8.

Budapest Lízing Zrt.
1138 Budapest, Váci út 193.

3.     Adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, amennyiben az adatkezelés az Önnel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartással összefüggésben történik, illetve ha Ön nem az ügyfelünk és kapcsolatba lép az ügyfélszolgálatunkkal, az ehhez szükséges mértékben. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Az adatkezelési céloktól függően különböző jogalapjai lehetnek az egyes adatkezeléseknek:

Jogszabályi kötelezettség: bizonyos, jogszabályban meghatározott esetekben kötelezően el kell kérnünk, kezelnünk és őriznünk kell az érintett személyes adatait a jogszabályban meghatározott ideig.

Szerződés előkészítése/teljesítése: a velünk megkötni szándékozott szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan

Jogos érdek: amennyiben a Gyulai Autószerviz Kft. jogos érdeke azt megkívánja (például, szerződésből vagy szerződésen kívül keletkezett követelés)

Hozzájárulás: ha Ön az adatainak egy vagy több meghatározott célból és módon való kezeléséhez kifejezetten hozzájárult

4.     Az érintett jogai

Hozzáférés személyes adatokhoz: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra is: az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Ön jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső személyes adatairól. További másolatok kérése esetén az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

Helyesbítés: Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának függvényében Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, ideértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.

Törléshez való jog: Ön bármikor kérheti, hogy töröljük egyes, vagy akár az összes nálunk kezelt személyes adatát. Az adattörlésre akkor is sor kerül, ha Ön a fentiek szerint visszavonta a hozzájárulását, letelt az adatkezelés időtartama, a törlésről jogszabály rendelkezik, vagy esetleg a továbbiakban már nincs szükségünk az adott személyes adat kezelésére.

Néhány esetben a személyes adatok meghatározott ideig történő kezelését jogszabály írja elő, más esetben azok megőrzésére a jogi igényeink érvényesítése miatt van szükség. Ha a személyes adatai törlésének bármilyen akadálya lenne, akkor erről Önt részletesen tájékoztatni fogjuk

Adatkezelés korlátozása: Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk személyes adatai kezelését. Ilyen esetben az Ön adatait megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük.

Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai általunk történő kezelése ellen, mely esetben megkövetelhető tőlünk, hogy tovább már ne kezeljük az Ön személyes adatait. Amennyiben Ön gyakorolja tiltakozáshoz való jogát, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább ilyen célokból. Ezen jog gyakorlása költségekkel nem jár.

Ez a jog nem illeti meg Önt, amennyiben a személyes adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez, vagy már megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

A személyes adatokról az információ adásra, törlésre, helyesbítésére 30 nap áll a rendelkezésünkre. Amennyiben ilyen igényét valamilyen okból nem teljesítjük, 30 napon belül írásban közöljük Önnel az elutasítás indokait.

A jogait Ön úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép velünk, a fent megadott elérhetőségeink útján.

5.     Adatvédelmi incidens (panasz)

Az adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését értjük, amely a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az adatvédelmi hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az adatvédelmi incidensről szóló bejelentésben legalább:

  • ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát
  • közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit
  • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket
  • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: 06.1.391.1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu

6.     Jogszabályok

Jelen Adatvédelmi Szabályzat tekintetében az alábbi jogszabályok az irányadók:

  • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
  • 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az infószabadságról
  • 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
  • 2016/679/EU rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetébe történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

7.     Fogalmak és törvényi értelmezések

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre, vagy pártállásra, a vallásos, vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti, szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, illetve az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat

érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges, vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása, annak megkülönböztetése céljából

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

EGT-tagállam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

8.     Sütik

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, amelyeket az Ön által meglátogatott webhelyek helyeznek el az Ön számítógépén vagy mobiltelefonján. A cookie-kat széles körben alkalmazzák a webhelyek működésének elősegítéséhez, a felhasználói élmény növeléséhez, és ahhoz, hogy a webhelyek tulajdonosai számára bizonyos adatokat gyűjtsenek. Az általunk használt cookie-k tartalmazhatják az Ön online szokásaira és preferenciáira vonatkozó adatokat, és így lehetővé teszik azt, hogy webhelyeinket az Ön érdeklődési körének megfelelően alakítsuk.

Az általunk alkalmazott cookie-król bővebb információt a https://autogyulai.hu/cookie-szabalyzat oldalon olvashat.

9.     Záró rendelkezések

Az Gyulai Autószerviz Kft. egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzatot betartja. Ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy az Adatkezelési Szabályzatot megváltoztassa. Jelen tájékoztatóban foglalt valamennyi kötelezettség a Szerződések megszűnését követően is fennmarad.

A mindenkor aktuális Szabályzat folyamatosan elérhető a www.autogyulai.hu honlapon.

A felhasználói élmény javítása érdekében sütiket használunk.

Márkák*
Telephelyek*
Telephelyek*
Telephelyek*
Név*
Telefonszám*
Visszahívás kérése
Üzenet*
Az online foglalást követően 48 óráig itt őrizzük az autót, az Ön számára:
Pesti úti autószalon
Érdeklődés tárgya*
Telephely - Új autó
Telephely - Új motor
Telephely - Használt motor
Telephely - Egyéb szolgáltatások
Telephely - Használt autó
Telephely - Szerviz
Név*
E-mail cím*
Telefonszám*
Visszahívás kérése
Üzenet